Mobil Menü

HAKKIMIZDA

Hakkımızda;   

Üniversitemiz Döner Sermaye Yönetmeliği, 02.12.2008 tarih ve 27072sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmış olup; İşletme Müdürlüğümüz 27.12.2010 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır.

Hitit Üniversitesinin yetkin olduğu konularda öğretim elemanları tarafından Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesinde Fakülte / Enstitü / Yüksekokul / Rektörlüğe bağlı Merkezler aracılığıyla yürütebilecekleri faaliyetler:

 

 1. Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda Bilimsel görüş vermek, proje hazırlamak, proje yürütmek, araştırma, uygulama, seminer, konferans, sempozyumlar düzenlemek, kurslar açmak ve benzeri hizmetler yapmak,
 2. Belirli bilimsel sonuçların uygulamasını sağlamak ve bilimsel rapor hazırlamak,
 3. Test ve analiz çalışmaları yürütmek,
 4. Her türlü baskı ve yayım hizmetlerini yerine getirmek.
 5. Bu amaçlardan biri veya birkaçına yönelik ve benzer çalışmalar,
 6. Üniversitenin bilgisayar alt yapısını kullanarak her türlü iş ve hizmetlerin üretilmesini sağlamak,

olarak özetlenebilir Hitit Üniversitesi Döner Sermaye işletmesi, çalışmaları sırasında araştırma, eğitim ve öğretim ile bunlara katkıda bulunan uygulamayı ön planda tutar.

 

HİTÜ Döner Sermaye İşletmesi Misyonu

 • İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek
 • Üniversitemize bağlı eğitim–öğretim araştırma veya uygulama birimi veya bölümünde görevli öğretim elemanları tarafından döner sermaye yönetmeliği çerçevesinde dışarıya yapılan iş ve hizmet karşılığı elde edilen döner sermaye gelirlerini tahsil etmek
 • Döner sermaye faaliyetleri için satın alınması talep edilen mal ve hizmet alımları ile ilgili tüm işlemleri yapmak hizmetin yapılmasından veya malın teslim edilmesinden sonra işletme adına doğan borcu, mevzuata uygun olarak hak sahiplerine ödemek
 • Üniversitemiz personeline katkı payları ve yolluk ödemek
 • Avrupa Birliği veya Uluslar arası Kuruluşların kaynaklarından Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarların Harcanması ve Muhasebeleştirilmesi
 • Gelir ve giderlere ait belgeleri düzenlemek ve Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun 
  olarak yürütmek

HİTÜ Döner Sermaye İşletmesi Vizyonu

 • Üniversitemizin belirlediği kurallar çerçevesinde çağdaş, kendisini geliştiren yenilikleri yakından takip eden ve En İyi Hizmet Zamanında verilen Hizmet anlayışı ile hareket etmek
 • Akılcı, saygın kendine güvenen bir birim olmak
 • Yapılan işe değer vermek ve sorumluluk taşımak
 • Hizmet üretmeye odaklanmak
 • Açık ve etkin iletişim kurmak
 • Topluma, Çevreye ve etik değerlere saygılı olmak

 

İlgili Belgeler