Mobil Menü

DÖNER SERMAYE İŞLEM SÜREÇLERİ

Birim Açılması

Döner Sermaye İşletmesi birimlerine yeni bir birim eklenmesi (herhangi bir üniversite biriminin döner sermaye faaliyetine başlaması) işlemleri Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleştirilir. Birim açılışı teklifleri bütçe teklifi ile birlikte Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne yapılır.

İşletme Müdürlüğünce Yürütme ve Yönetim Kurullarına sunulur. Yönetim Kurulunca karar verilmesi halinde işletme kapsamında birim açılışı gerçekleştirilir.

Ek Ödeme Dağıtımı

  Tahsil edilen döner sermaye gelirlerinin katkısı bulunanlara ek ödeme olarak dağıtılması işlemleri“Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve aynı yönetmeliğe istinaden alınan Üniversite Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda yapılmaktadır.

Sağlık hizmeti sunulan Hastane biriminde ve Diş Hekimliği Fakültesi biriminde ek ödeme dağıtımları Yönetmelik doğrultusunda belirlenen usul ve esaslara göre yapılmaktadır.

 2547 sayılı Kanun 58. maddesi (b-d) fıkrası kapsamındaki birimlerde (düzenli döner sermaye geliri olan birimler, atölyesi ve labaratuvarı bulunan birimler) Üniversite imkanları (Atölye ve Labaratuvar) kullanılarak  elde edilen KDV hariç gelirin ;

% 1’i   Hazine payı

% 5’i   Bilimsel Araştırma payı

En az % 30’u  Birim payına ve Yönetici payına ayrılmaktadır.

Kalan tutar (en fazla % 64) ek ödeme olarak gelirde katkısı bulunana öğretim elemanlarına ödenmektedir.

Ancak, döner sermaye gelirine esas hizmetin üniversite imkanları kullanılmadan gerçekleştirilmesi halinde Kurum payı % 15 olarak uygulanacak, ek ödeme dağıtımı (e) fıkrası kapsamında olan birimlerdeki hesaplama ile yapılacaktır. Bunun için, üniversite imkanlarının (atölye, labaratuvar) kullanılıp kullanılmayacağının açıklanması gerekmektedir.

Bu birimlerde üniversite imkanları kullanılarak dağıtılan ek ödemelerde Yönetmelikte belirtilen A, B, C, D ve E puanlarından biri, birkaçı ya da tamamının kullanılarak hesaplama yapılması gerekmektedir.

2547 sayılı kanun 58. md. (e)  fıkrası kapsamındaki birimlerde (üniversite imkanları kullanılmadan gereçekleştirilen danışmanlık, bilimsel görüş vb. işlerde) elde edilen KDV hariç gelirin ;

% 1’i   Hazine payı

% 5’i   Bilimsel Araştırma payı

En az % 15’i   Birim payı ve yönetici payına ayrılmaktadır (Üniversite Yönetim Kurulu Kararı İle bu oran %75 artırılarak toplamda %26 olarak uygulanacaktır).

Varsa, hizmetle bağlantılı giderler düşüldükten sonra kalan tutar (en fazla % 68) ek ödeme olarak gelir tahsilatını takip eden 1 (bir) ay içerisinde gelirde katkısı bulunan öğretim elemanlarına ödenmektedir. Hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek ek ödeme yapılabilir.

Kurum payının % 75’ine kadar artırılması Üniversite Yönetim Kurulu yetkisindedir. Bu yöndeki taleplerin birimler tarafından İşletme Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

Yönetici Payları

2547 Sayılı Kanunun 58’inci maddesi (f) fıkrası hükümleri uyarınca Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, anılan Yönetmelik hükümlerine göre gelirlerinin ek ödeme dağıtılmasına uygun olması halinde yönetici payı ödenebilmektedir.  Yapılacak tekliflerde, yöneticiler için 2547 sayılı Kanun 58’inci maddesi (f) fıkrasındaki tavan oranlar gözetilerek belirlenen oranlar açıkça zikredilmelidir. (Dekanlar/ Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri için ek ödeme matrahının % 250’sine kadar, bunların yardımcıları için  % 100’üne kadar)

Yönetici Payları, Birim payı içerisinden ödenmektedir. Üniversite Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde yönetici payı dağıtılabilecektir.

Yönetici payı ödenen yöneticilere, mesai içindeki mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme ödenememektedir.

Taşınır İşlemleri

Taşınır işlemleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden çıkarılan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. Bu nedenle, döner sermaye taşınır işlemleri anılan Yönetmelik ve diğer ikincil mevzuatına uygun olarak yapılacaktır.

Fatura İşlemleri

Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından döner sermaye yönetmeliği çerçevesinde yapılan hizmetin karşılığı olarak İşletme Müdürlüğümüzün banka hesabına yatırılan paralar için 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 231.maddesi gereği, hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami (7) yedi gün içinde fatura düzenleme zorunluluğu bulunmaktadır.

Kişi veya kuruluşlar tarafından İşletme Müdürlüğümüzün banka hesabına yatırılan paralar için düzenlenen dekontlarda, ödeme yapan özel ve tüzel kişilerin fatura bilgileri ve posta adresleri ve yapılan hizmetin niteliği bulunmadığı durumlarda fatura düzenlenmekte ve teslim edilmesinde sorun yaşanmaktadır.

Adı geçen kanunun ilgili maddesi gereği cezai müeyyide ile karşılaşılmaması için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün banka hesabına yatırılan paralara ait özel ve tüzel kişilerin fatura bilgileri ile açık adresinin hizmeti yapan öğretim elemanı tarafından İşletme Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.

Proje Süreci

Kişi ve kurumlardan İşletme birimlerine gelen talepler üzerine yapılmasına karar verilen projeler (danışmanlık, kurs, seminer, görüş, rapor, eğitim vb.) için birimlerden gönderilen taleplerde;

 Projenin konusu,

 Hangi kurum yada kuruluşa verileceği,

 İşin hangi bedelden yapılacağı,(KDV Hariç/Dahil)

 Proje ekibinin kimlerden oluşacağı ve katkı oranları

 Üniversite imkanlarının (Atölye, laboratuar) kullanılıp kullanılmayacağı,

hususları açıkça belirtilmelidir.

Sunulacak hizmet gereği projede görev alacak kişiler ve katkı oranları ilk aşamada belirlenemiyorsa, ek ödeme dağıtımı aşamasında da belirlenerek İşletme Müdürlüğüne gönderilebilir.

Bir protokol/sözleşme imzalanacak olması halinde ekte sunulan protokol taslağı kullanılır. Döner sermaye kapsamında gerçekleştirilecek projeler için ilgili kurumlarla yapılan sözleşme ve protokollerde, sunulacak hizmet dışında üniversite aleyhine herhangi bir yükümlülük ve yaptırım altına girilmemelidir.

Döner sermaye işletmesine gelir getirici işlere ilişkin, ilgili birimler tarafından yapılan tekliflerin fiyatlandırma ve diğer yönlerden değerlendirilmesinde ve karara bağlanmasında Döner Sermaye İşletmesinde Yönetim Kurulu Kararı geçerlidir.

Döner Sermaye İşletmesinde Yönetim Kurulu Kararından sonra söz konusu projeye başlanılabilir.


PROJE ÖNERİ FORMU ÜNİVERSİTE İMKANLARI KULLANILAN ( İndir )

PROJE ÖNERİ FORMU ÜNİVERSİTE İMKANLARI KULLANILMADAN ( İndir )


Bütçe İşlemleri

Döner sermaye işletmesinin her bir biriminin bir döner sermaye bütçesi bulunmaktadır. İşletme kapsamında kurulacak birimler Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce Üniversite Yönetim Kuruluna bütçesiyle birlikte teklif edilerek, Üniversite Yönetim Kurulu Kararıyla kurulmaktadır.

Döner sermaye bütçe hazırlama çalışmaları, her yıl Ekim ayında işletme müdürlüğünce yapılacak bütçe çağrısı üzerine birimler tarafından hazırlanan bütçe tekliflerinin işletme müdürlüğüne gönderilmesi ile başlar. Bütçe hazırlık ve uygulama süreçleri Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir.

Bütçe teklifleri ve bütçe gerçekleşmeleri dikkate alınarak İşletme Müdürlüğü ve Saymanlık Müdürlüğünce hazırlanan bütçe tasarısı Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kuruluna ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. Bütçe, Yönetim Kurulunca kabul edilmesiyle yürürlüğe konur.

Döner sermaye bütçeleri ilgili mali yılda elde edileceği tahmin edilen gelirler ve yapılması planlanan giderleri ifade etmektedir. Diğer bir deyişle, hazır nakit bir değeri ifade etmemekte olup, bir harcama izni niteliğindedir. Bir harcamanın yapılabilmesi için bütçede ödeneğinin bulunması zorunludur.

Ek Bütçe ve Bütçe Aktarmaları

Bütçe uygulama sürecinde yıl içerisinde, herhangi bir gider bütçe tertibine konulan ödeneğin yetersiz kalması halinde uygun olan diğer harcama kalemlerinden bütçe aktarmaları yapılabilir.

Döner sermaye işletmesi birimlerinin bütçelerinde ihtiyaç duyulan birinci düzey bölüm içi aktarmalar ilgili bütçenin harcama yetkilisi tarafından yapılarak İşletme Müdürlüğüne bildirilir. Bölümler arasındaki aktarmalarda ise Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kurulu yetkilidir. Bütçe aktarmaları ile ilgili takip ve koordinasyon işleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce yerine getirilir.

Mali yıl içerisinde yapılan harcamalar ve elde edilen gelirler göz önüne alınarak birim bütçesinin yıl içerisinde yetersiz kalacağının anlaşılması halinde ek bütçe talebi yapılması gerekmektedir.