Mobil Menü

PRATİK BİLGİLER

DÖNER SERMAYE GELİRLERDEN AYRILAN PAYLARA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER 

       5947 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (h) fıkrası gereğince “Döner sermaye işletmesi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, kaynakların ekonomik, verimli ve tasarruflu kullanılması esastır. Yapılacak olan ödemelerde gelir-gider dengesinin gözetilmesi zorunludur”

       Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası kapsamında bulunan birimlerde çalışan personel dışında diğer birimlerde döner sermaye gelirlerinin elde edilmesine katkısı bulunmayan öğretim elemanları ile aynı şekilde gelirin elde edilmesine katkısı bulunmayan memurlara ve sözleşmeli personele, bu Yönetmelik kapsamında hiçbir şekilde ek ödeme yapılamaz.
     
   
 ZORUNLU YASAL KESİNTİLER

Tahsil edilen gelirlerden (KDV Hariç),

% 1 Hazine hissesi
% 5 Bilimsel Araştırma Projeleri Payı ayrılır

     Ayrılan hazine hissesi malmüdürlüğüne Bilimsel Araştırma Projeleri için ayrılan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bir sonraki ayın yirmisine kadar ödenir. Süresi içinde yatırılmayan tutarların tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uygulanır.

      Mesai İçi Gelir: Saat: 08,30 -12,30/13,30-17,30 arası elde edilen gelirler

      Mesai Dışı gelir:    Saat 12.30-13,30 ve17,30’dan sonra ve hafta sonu, resmi tatillerde ve öğretim elemanın izinli olduğu dönemde yaptığı çalışmadan elde edilen gelirleri kapsar
      Mal, Hizmet alımları, yolluk giderleri ve yönetici Payı olarak;

5947 sayılı kanunun 5.maddesi (b) bendi uyarınca;Tahsil edilen gelirden

      Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 35'i,

      Ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu, sürekli eğitim merkezleri ile bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 30’u

      Diğer Yükseköğretim Birimleri % 15 ayrılır

      Ayrılan tutarlardan, ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımları yapılır.   (Bu oranlar %75 oranında ÜYK Kararı ile arttırılabilir.)

      Ek Ödeme payı,

      5947 sayılı kanunun 5.maddesi (c) bendi 1. Fıkrası uyarınca;

Elde edilen Gelirlerden;

Aylık Ek ödeme azami tutarları:

       1)-Zorunlu Yasal kesinti tutarları, Mal ve hizmet alım tutarları, (Yönetici payı tutarları) düşüldükten sonra kalan miktarlardan Birimlerde görevli katkısı olan ilgililere Aylık Ek Ödeme yapılır.

    Aylık Ek ödeme azami tutarları:

   Ek Ödeme Matrahının Hesaplanmasında aşağıdaki veriler dikkatte alınır.

       Öğretim Elemanları için

       1.       Aylık gösterge

       2.       Ek Gösterge

       3.       Üniversite ödeneği

       4.       Eğitim-Öğretim Ödeneği Toplamı
       Yukarıda belirtilen toplamın gelir getiren görevlerde Çalışan;

      Öğretim üyesi ve Öğretim Görevlilerine, Mesai içi gelir getirici katkıları için %800’ü

      Öğretim üyesi ve Öğretim Görevlilerine, Mesai dışı gelir getirici katkıları için % 400’ü

 Olmak üzere toplam % 1200 (12 kat) uygulanabilir

      Araştırma Görevlilerine Mesai içi gelir getirici katkıları için : % 500’ü

      Araştırma Görevlilerine Mesai dışı gelir getirici katkıları için : % 250’ü

 Olmak üzere toplam % 750 (7,5 kat) uygulanabilir.

     Diğer Öğretim Elemanlarına :%150’si Ödenebilir.

     4-Yönetici payı,

     5947 sayılı kanunun 5.maddesi (f) bendi uyarınca;

Gelir getiren birimlerin, birinin gelirlerinden Malzeme ve hizmet alımları ile yönetici payından;

     Aylık Ek ödeme azami tutarları:

    Rektör                                                                        %600,ü

      Rektör yardımcısı                                                     %300,ü

      Genel Sekreter                                                          %200,ü

      Gelir olan birimlerin kendi gelirlerinden

      Dekan, Enstitü ve Yüksekokul Müdürleri                %250,ü

      Bunların yardımcılarına                                            %100,ü


       Yöneticilere, mesai saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz. Mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine katkıları bulunulması hâlinde; bu katkıları karşılığında yapılacak ek ödemenin hesabında yukarıda belirtilen esaslar dikkate alınır ve ilgililerin yönetici payı olarak aldıkları ek ödemede dahil olmak üzere alabilecekleri toplam ek ödeme tavan tutarı, ilgisine göre Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (d) fıkralarında belirlenen tavan tutarlarını ve her halükarda ek ödeme matrahının yüzde binikiyüzünü geçemez. 

 

İlgili Belgeler